DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

GA OPEN: EFFETA-gebed – toelichting en opdracht

In een doopviering wordt ook het EFFETA-GEBED gebeden …

“EFFETA … wat betekent dat?”, vraag je jezelf wellicht af.

‘Effeta’ is een woord uit de taal van Jezus. Jezus sprak Aramees (Hebreeuws).
‘Effeta’ betekent ‘GA OPEN’ …

Zoals de kerkdeur opengaat voor een gedoopte, zo mag ook elke gedoopte ‘open-gaan’ … .
Vind je dat maar vreemd?
Vraag dan eens aan je mama, papa, (oudere) broer, zus, meter, peter of grootouder
om het volgende verhaal luidop voor te lezen.

Terwijl het Bijbelverhaal voorgelezen wordt, SLUIT JE JE OGEN.
Je mag je ogen pas weer openen wanneer het woord ‘effeta – ga open’ weerklinkt in het verhaal.
Lukt dat jou? 

Marcus 7, 31b-35

Jezus begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Dekapolis.  Men bracht een dove bij Hem, die ook moeilijk kon spreken en men smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.  Jezus nam hem terzijde buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan.  Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel op, zuchtte en sprak tot hem: “Effeta”, wat betekent: Ga open.  Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak.  

Hoe zou jij reageren als jij die man was?
Wat zou jij doen als je plots kon horen? Naar wie zou jij heel graag luisteren?
En … wat zou jij doen als je plots kon spreken? Wat zou je dan zeggen?
Zeg je ook iets tegen Jezus? Wat dan? 

Jezus raakt de oren en de tong van een dove en slecht sprekende man aan.
Daardoor kan de man weer horen en spreken. 

Tijdens het effeta-gebed in de doopviering bidt de voorganger ook
dat de dopeling met een OPEN hart mag LUISTEREN
naar Jezus’ blijde boodschap
en dat het de taal van de liefde mag SPREKEN.  

Gewoonlijk raakt de voorganger hierbij de oren en de mond van de dopeling aan.
In corona-tijden kan de voorganger deze handelingen niet stellen (eventueel wel vragen aan de ouders).

Soms zegent de voorganger ook de ogen, 
de handen en de voeten (eveneens niet mogelijk in corona-tijden …)

Zo bidt hij dat het kind zich zou OPENEN
en liefdevol naar de wereld zou kijken.
Hij wenst dat het oog mag hebben
voor de tekenen van Jezus’ tedere nabijheid.  

Hij spreekt ook de hoop uit dat het kind zich 
met OPEN handen naar God en de wereld richt
dat het enkel mag strelen en wuiven, 
geen vuisten ballen of slaan. 

Tot slot hopen we evenzeer dat de dopeling
op weg gaat naar plaatsen 
waar het zich thuis kan voelen,
met vaste tred omdat het vertrouwen heeft 
in God en in de mensen.